Site icon Karbonløftet 2050

Internasjonale karboninitiativ til inspirasjon

Det er en rekke internasjonale initiativ som omhandler karbon i jord og sertifikathandel. Bønder over hele verden kan i fremtiden også selge en “karbonavling”, og økonomien vil vokse enormt.

Bare i Europa er det minst 22 ulike prosjekter og selskaper som søker nye kommersielle modeller for å betale bonden for å binde karbon! Ute i verden er interessen også voksende, og enkelte selskaper har allerede kommersiell drift, som Yara sitt datterselskap Agoro og amerikanske Indigo Ag. Dette er selskaper som satser tungt mot store landbruksområder i blant annet USA, Australia, og Sør-Amerika.

Her hjemme er de nordiske prosjektene Svensk kolinlagring og Carbon Action Finland finansiert gjennom offentlige og private midler, og har samarbeid på tvers av akademia, landbruket og privat næringsliv.  Under ser vi nærmere på noen av modellene fra ulike land.

Østerrike

Økoregionen Kaindorf har en velfungerende plattform for salg av karbonsertifikater fra jord. Jordprøver tas av en sertifisert, uavhengig ekspert, og analyseres av et sertifisert laboratorium. Etter 2-5 år gjentas prøvene og analyseres av de samme ekspertene, og den økte mengden av karbon konverteres til CO2-sertifikater. Næringslivet kan da kjøpe sertifikater fra en plattform hvor sertifikatene kan spores tilbake til bonden, og bonden får utbetalt penger for karbonfangst. Bonden må garantere at karbon forblir stabilt i jord. Dette kontrolleres med en tredje undersøkelse, 5 år etter at bonden har fått pengene utbetalt. Samarbeidspartnere på dette prosjektet er hovedsakelig lokalt næringsliv, som kjøper kvoter for å kompensere for bedriftenes uunngåelige CO2-utslipp. 

Storbritannia

Agri Carbon UK er et britisk prosjekt som samarbeider med forskere fra James Hutton University, med finansiell støtte fra Heathrow Airport. Prosjektet jobber med metode og protokoll som muliggjør salg av jordkarbon som CO2-sertifikater. Deres metode for måling av karboninnhold i jord er svært like glødetapsmåling. Jordprøvebor brukes for å ta prøver ned til 1 meter, og analyserer prøvene i maskin som tar hensyn til jordtetthet. Analysemaskinen har en kapasitet på 3000 prøver daglig. Agri Carbon argumenterer for at dette er en kostnadseffektiv og valid metode for måling av karbon i jord. Hvis deres metode kan overføres til norske forhold er dette prosjektet en aktuell samarbeidspartner.

Sverige

Svensk kolinlagring er en svensk plattform med hensikt å øke karbonfangst i svensk jordbruksjord. Prosjektet har støtte fra det EUs innovasjonsfond, samarbeid med Lund Universitet, pilotgårder og næringslivsaktører som Max og Wasa. Svensk kolinlagring jobber med verifisering av karbonlagring i jord gjennom jordprøver og satellittbilder, og er et svært godt eksempel for hvordan vårt prosjekt kan utvikles. Svensk kolinlagring har nylig opprettet en plattform for salg, men har ikke verifiserbare sertifikater å selge, enda. Selger foreløpig «utviklingskvoter» hvor det er fokus på investering for endret praksis. Svensk kolinlagring er interessert i et nordisk prosjekt for å utvikle en felles protokoll for Norden. Mer om dette i «6. Videre strategi.»

Finland

Carbon Action Finland er et finsk initiativ som samler bønder, forskere, og næringsliv i prosjekter som omhandler karbonfangst i jord. CA Finland har flere prosjekter, blant annet innen agroforestry, pollinator-vennlig jordbruk og utdanning i regenerativt jordbruk. De samarbeider med det finske meteorologiske institutt på “Flucs-tool-project – solutions for reliably quantifying carbon sequestration in soil”. Her har de utviklet, og videreutvikler, en modell og metode for å simulere utviklingen av organisk materiale i jord. Denne metoden taes i bruk av selskapet SoilFood, som selger CO2-sertifikater fra organiske gjødselprodukt via markedsplassen Puro.  

Puro.earth er ledende markedsplass for CORCs – CO2 removal certificates. For å kunne bli registrert som en selger av karbonsertifikater fra Puro.earth må karbonfangst måles og verifiseres gjennom godkjente protokoller. Produktene som i dag er tilgjengelig er biokull, byggelementer i tre, og enkelte organiske gjødselprodukter. 

Tyskland

Indigo Ag er et amerikansk selskap som fokuserer på mikrobiologi for å bedre avlinger, og oppretter en rekke digitale plattformer for jordbruk. De har en markedsplattform hvor bøndene kan selge avlingene, og har nå opprettet en ordning for salg av karbonkreditter fra jord. Denne ordningen følger de samme prinsippene som i Kaindorff, med salg av kreditt/sertifikater til næringslivet. Næringslivsaktører som kjøper kreditt fra prosjektet, er blant annet Barclays og JPMorgan Chase. Karbonkreditter sertifiseres av Verra, et selskap som lager standarder for karbonfangst og bærekraftig utvikling i et internasjonalt perspektiv. I samarbeid med Indigo Ag har de utviklet en standard for kvantifisering av karbon i jord, som gjør det mulig å verifisere dette som karbonsertifikater. 

Yara

Yara har investert i teknologiselskapet Boomitra og etablert «karbonalliansen» Agoro. Boomitra bruker satellitter og kunstig intelleges (AI) for å måle jordkarbon, vann- og næringsinnhold i jord, og påstår at deres teknologi kan brukes i alle land. Agoro er Yara sitt initiativ for å bevege seg inn i det nye «karbonmarkedet». I denne plattformen belønnes både metoder, som fangvekster og presisjonsgjødsling, og verifisert karbon gjennom Boomitra sin teknologi. 

Yara er medlem av Soil Investment Hub, et prosjekt i regi av WBCSD (World Business Council for Sutainable Development). Dette er en plattform som hjelper bedrifter med å investere i karbonbindede jordbruk. 

Exit mobile version