Om Karbonløftet

Jordbruket er en viktig nøkkel til løsningen på klima- og naturkrisen.

Klarer vi å lagre mer karbon i jorda vil jordbruket bli klimanøytralt, samtidig som vi kan produsere mer mat.

Landbruket har satt seg et mål om å øke karboninnholdet i jord med 4 promille årlig i Landbrukets klimaplan. Dette tilsvarer 320 000 tonn CO2 årlig.

Karbonløftet er et samarbeid mellom bønder og næringsliv for å øke karboninnholdet i jord. 

Prosjektet skal samle og utarbeide indikatorer på jordkarbon og belønne god praksis gjennom et sertifikatsystem.

Ved å lagre karbon i jord kan vi skape nye markeder for bonden som vil stimulere i karbonfangst. Dette gjennomføres i dag i andre land, og vi har gode forutsetninger for å drive denne utviklingen i Norge.

«Karbonløftet 2050» skal bidra til å skape nye økonomiske markeder som muliggjør en omlegging av drift fra karbonnegativ til karbonpositiv.

Et karbonbindende landbruk er et framtidsrettet og klimatilpasset landbruk, og vil bidra til stabilitet og matsikkerhet i et klima som vil bli både villere, våtere, og tørrere.

Det er tre formål med karbonløftet

  1. Klimahandling: Mer karbon i jord er både klimatiltak og –tilpasning
  2. Nasjonal kommersiell karbonbørs som kommer bøndene til gode og stimulerer til karbonfangst.
  3. Fremme norsk teknologi og produksjon for å bevare verdiskapningen hos norsk næringsliv og bonden, samt sikre sunn og trygg mat for forbruker. 

Karbonløftet er en del av forskningsprosjektet Jordhelse og Karbonlagring Buskerud 2021 – 2024.